Nasze imprezy ASG

Archiwum imprez

 

Statut Stowarzyszenia „Dzikusy ASG Team”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Dzikusy ASG Team”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest podmiotem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chludowie.

§3

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony.

§4

Obszarem działań Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swojego celu Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie nie ma charakteru zarobkowego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia i działaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia może opierać się na świadczeniach wolontariuszy, których prawa i obowiązki szczegółowo reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§7

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia

§8

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury fizycznej oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play poprzez propagowanie rozgrywek airsoft oraz organizację imprez o charakterze sportowo-militarnym.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizację okolicznościowych spotkań, rozgrywek airsoftowych oraz pokazów promujących air soft;
- organizację imprez charytatywnych i spotkań integracyjnych;
- pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, ducha zdrowej rywalizacji fair play;
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia;
- doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
- najem, dzierżawę lub nabywanie terenów oraz usług na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie imprez.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§10

Stowarzyszenie składa się z:
- członków zwyczajnych;
- członków wspierających;
- członków honorowych.

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym lub honorowym.
3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży na ręce Zarządu pisemną deklarację, w której wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby ich realizacji określone w Rozdziale II niniejszego statutu.
2. Członków przyjmuje w drodze uchwały zwykłą większością głosów Walne Zgromadzenia Członków. Od decyzji Walnego Zgromadzenia nie przysługuje odwołanie.

§13

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji członka skierowanej do Zarządu;
b. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku;
c. śmierci członka;
d. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia,
• ze względu na brak jakichkolwiek przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia z członkostwa, wykluczonemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno wpłynąć w formie pisemnej do Zarządu w terminie 14 dni od daty przekazania decyzji Zarządu na piśmie wykluczonemu członkowi. Zarząd zaprezentuje swoją uchwałę oraz odwołanie od niej przed Walnym Zgromadzeniem do jego decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie jest ostateczna.

§14

1. Członek może być zawieszony przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku braku pomocy przy organizacji imprez Stowarzyszenia czy powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na tych imprezach, a także w przypadku naruszania postanowień statutu uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
2. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu na piśmie. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu znane są cele Stowarzyszenia oraz problematyka w nich określona.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia;
- biernie i czynnie brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
- zgłaszać propozycje nowych inicjatyw Stowarzyszenia;
- brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
- składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
- korzystać z lokali Stowarzyszenia;
- posiadać legitymacje Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;
- korzystać z rekomendacji i poręczeń Stowarzyszenia w swojej działalności;
- korzystać nieodpłatnie z doradztwa i szkoleń, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków;
- korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 17

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego , mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia;
3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia;
4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach członków pozostałych władz Stowarzyszenia oraz otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
6. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio tytuł członka honorowego osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Oddział I

Postanowienia ogólne

§18

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Oddział 2

Walne Zgromadzenie Członków

§ 21

Nadrzędną władzę nad Stowarzyszeniem pełni Walne Zgromadzenie Członków.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd minimum raz na rok jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
d) ustąpienia członka Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 26

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia;
b) przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) przyjęcie generalnych kierunków działalności budżetowej;
h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
i) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia osobom zasłużonym ; j) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;
k) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; m) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Oddział 3

Zarząd Stowarzyszenia
§ 29

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa.

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków drogą głosowania tajnego, zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 31

Członkowie Zarządu wybierani są na okres jednego roku od daty wybrania.

§ 32

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie prezes Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizowanie celów Stowarzyszeniach;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
c) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
e) wykluczanie oraz zawieszanie członków Stowarzyszenia;
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
g) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
h) podejmowanie współpracy z pokrewnymi organizacjami;

Oddział 4

Komisja Rewizyjna

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3-7 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 35

Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

§ 36

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.

§ 37

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.

§ 38

Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi protokół z przeprowadzonej kontroli, ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 39

Majątek Stowarzyszenia przechowywany jest na koncie Stowarzyszenia.

§ 40

Stowarzyszenie pozyskuje fundusze za sprawą:
- składek członkowskich,
- dotacji,
- darowizn, zapisów i spadków,
- środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
- wpłat organizacyjnych przekazywanych przez uczestników imprez na cele realizacyjne tychże imprez.

§ 41

Stowarzyszenie może nabywać przedmioty, pojazdy i grunty wykorzystywane do realizacji celów Stowarzyszenia

§ 42

1. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe organy administracji państwowej.
2. Nadzór nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna.

§ 43

Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać osoby fizyczne oraz prawne w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 45

Postanowienia niniejszego statutu zostały uchwalone w 20 grudnia 2011 r. przez zebranie założycielskie. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w odpowiednim sądzie.